• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчально-виховна робота

Проблеми наступності між дошкільною та початковою ланкою, шляхи реалізації


Інтеграція України до світового та Європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання школярів, аналізуючи чинників, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості.
З`являється нова освітня позиція. Замість ЗУНівських стандартів на перше місце виходить поняття компетентностей. Потрібно продовжувати оновлення змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності, адже проблема набуття особистістю життєвої компетентності, розвитку її здатності осмисленно зберігати, самостійно і творчо відтворювати власну життєдіяльність у всіх її проявах
(діяльності, спілкуванні, пізнанні й відносинах) і сферах (економічній, соціальній, політичній, культурно-дозвіллєвій, сімейній, побутовій). Розбудовувати власну життєву стратегію , досягти життєвого успіху, є однією з найважливіших проблем XXI ст.
Зміни в сутнісних характеристиках суспільства призвели до змін у його вимогах до особистості, її життєвої компетентності. Якщо у традиційному суспільстві життєва компетентність особистості визначається передусім здатністю адаптуватися до сталих соціальних умов , а в добу індустріального- до періодичних економічних (технологічних, соціальних та суспільно-політичних змін, то нині, у інформаційного суспільства, місія життєвої компетентності полягає у спроможності діяти в умовах перманентно змінюваного і у все більш швидкому темпі розвитку середовища.
Еобхідним є не лише готовність особистості до змін і участь у них, а також її здатність продукувати й упроваджувати зміни, управляти ними. Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання та освіти, поняття компетентності визначається як спроможність кваліфіковано діяти, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності мість набір знань, навичок, умінь і відношень , які дають змогу особистості ефективно діяти, виконувати певні функції з метою досягнення певних стандартів у професійній чи іншій сфері діяльності. Тому перед сучасною школою стоїть завдання сформувати такі ключові компетентності випускника школи:
• Пізнавальна
• Особистісна
• Самоосвітня
• Соціальна
• Здоров`я особистості
• Творча
Процес формування компетенцій охоплює всі ланки та види освіти: дошкільну, базову, позашкільну, післядипломну та дистанційну з виходом на неперервну освіту, на здатність особистості навчатися протягом усього життя.
Актуальною проблемою сучасної освіти у процесі формування компетентностей є наступність. На сьогоднішній день питання здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками загальної освіти набули в педагогічній науці й практиці особливої актуальності, зміст якої розглядається як один із принципів неперервної освіти.
Класичний принцип наступності в системі освіти передбачає тісні взаємозв’язки між довкіллям і початковою школою. Ці дві галузі мають розвиватися узгоджено, щоби забезпечити дитині комфортний та ефективний перехід із одних умов до інших. Попри те, що структура навчально-виховного процесу має свою специфіку в дитячому садку і початковій школі, необхідним є зв'язок їхніх програм, методів і форм навчання. На кінець XX ст. розрив між цими двома ланками став дедалі помітнішим. Тому наказом МОНУ від 23.11.2010 року №1111 «Про впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» надано гриж «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», а Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти і позитивними змінами нової редакції цього документу є:
• Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної середньої освіти
• Особистісно-орієнтований підхід
• Формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров`язбережувальної, інформаційно-комунікаційної
• Розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання
• Використання здоров'язбережувальних технологій
• Екологічна спрямованість освіти
• Вивчення іноземних мов з 1 класу
• Посилено природничу складову стандарту
• Передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів ЗНЗ
Нова редакція Державного стандарту початкової середньої освіти зорієнтована на соціалізації особистості молодшого школяра.
На підтримку реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою освітою прийнято Закон України від 06.07.2010 року №2442-VI «про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розроблено Державну цільову програму розвитку дошкільної освіти до 2017 року. З прийняття цих документів постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які осягли 5-річного
віку. Слід відмітити, що дітки старшого дошкільного віку у нашому селі охоплені дошкільною освітою 100%. Колектив дошкільної установи перейшов дот нових форм і методів роботи, розуміючи, що ідеї закладені в Програмі «Впевнений старт» повністю відповідають вимогам сучасного життя – це пріоритет педагогіки розвитку, яка формує життєвокомпетентну, свідому особистість, за якою майбутнє. Успішна реалізація цих завдань залежить від компетентності педагогів, підготовки їх до інноваційної діяльності. Тому колективом дошкільної установи опрацьовано Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Особлива увага приділена опрацюванню розділів «Пізнавальний розвиток» та «Мовленнєвий розвиток». Крім того, ці розділи розглянено на спільному засіданні МО вчителів початкових класів та педагогів дошкільної установи. Присутні ознайомилися з ключовими освітніми завданнями та кожного розділу програми порадами батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми.
Навчально-виховний процес у початковій школі забезпечують 4 дипломовані спеціалісти початкової школи (вища кваліфікаційна категорія - Кульбачна О.І.,
І кваліфікаційна категорія – Бичок К.В., ІІ кваліфікаційна категорія – Харченко О.В., спеціаліст – Шолька А.І.), обізнаних із психолого –педагогічними та віковими особливостями учнів, які володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікативні технології. Навчально-виховний процес у школі організовано на засадах здоров`язбережувальної педагогіки.
Збереження та зміцнення фізичного здоров`я учнів, їхнє моральне та громадянське виховання – ці складові постійно в центрі уваги кожного класовода. Базовим навчальним планом передбачено 3 год. на тиждень фізичної культури, 1 год. на вивчення основ здоров`я. Працюючи, як працівники закладу Школи сприяння здоров`ю під час уроків класоводи широко використовують фізкультхвилинки, валеопаузи, гімнастику для очей. Значна увага приділяється ігровим елементам.
З метою вивчення та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальному закладі видано наказ від 12.03.2012 №30 «Про затвердження плану дій із підготовки до переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти» та розроблено і затверджено заходи щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку першокласнику», згідно з яким проведено моніторинг стану впровадження ІКТ у навчальний процес у школі І ступеня, готовності вчителів до використання ІКТ у навчально – виховному процесі, моніторинг виконання програми «Впевнений старт» щодо підготовки дітей 5-річного віку до навчання. На кінець 2012-2013 навчального року заплановано провести моніторинг стану фізичного здоров`я учнів початкових класів. Створити резервну базу уроків для 1 класу на основі особистісно-зорієнтованого та компетентісного підходів.
З метою забезпечення безперервності освітнього процесу, досягнення високої якості освіти, створення сприятливих умов для переходу дітей від однієї освітньої ланки до іншої. Наш навчальний заклад співпрацює з дошкільним закладом, організовував методичний міст «Дай руку першокласнику», на якому вчителі початкових класів та вихователі дошкільного закладу мають змогу поділитися досвідом роботи, окреслити коло актуальних проблем та спланувати спільні зоходи для їх розв’язання. З метою якісної методичної підготовки вчителів – класоводів було сплановано методичну роботу в початковій ланці. Проведено засідання круглого столу разом з вихователями «Особливості проведення адаптаційного періоду в 1 класі», «Ігрова діяльність на уроках із першокласниками», «Гіперактивна дитина», розроблені пам’ятки для батьків дітей старшого дошкільного віку та батьків першокласників. Обговорення підсумків інтернет-зборів для батьків першокласників. Також вчителька 1 класу Харченко О.В. провела відкритий урок для вихователів та вчителів 1-4 класів з предмету навчання грамоти, читання на тему «Звук (к) (к'). Позначення його буквами Кк (ка)». Оксана Вікторівна реалізувала на уроці методичну проблему формування ключових компетентностей: вміння вчитися, загальнокультурної, соціальної, громадянської, здоров`язбережувальної, предметної.
Класовод 4 класу (Бичок К.В.) провела відкритий урок у 4 класі з образотворчого мистецтва на тему: «Ліплення іграшкового коника на основі спостережень за творами декоративно-прикладного мистецтва», на який запрошені вчителі – класоводи, вихователі, та діти старшого дошкільного віку. Вчителька приділила особливу увагу формуванню громадянської компетентності – толерантності і дружелюбне ставлення до діток дитячого садка: соціальної-проектування роботи з різними партнерами в групі та предметної.
Класовод 3 класу Кульбачна О.І. провела теж спільне МО вчителів 1-4 класів та вихователів з проведенням відкритого уроку з математики, на якому успішно продемонструвала формування ключових компетентностей шляхом інтеграції знань з математики та природознавства. Заслухано та обговорення доповідь: «Педагогічні технології – шлях до професійного успіху».
Також у навчальному закладі вчителями початкових класів опрацьовано нові програми з навчальних предметів та проаналізували підручники для 1 класу. Класовод 1 класу веде групу взаємонавчання для вчителів 3-4 класів з питань упровадження Державного стандарту початкової освіти.
У навчальному закладі проводяться батьківські збори на яких класоводи дають психолого-педагогічні консультації батькам, практичні поради для батьків майбутніх першокласників. Сухомлинський писав, що кожна дитина йде до школи з вогником в душі, а завдання вчителя – цей вогник підтримувати, щоб він не згас. Тому вчителі початкової школи, реалізуючи принцип наступності, постійно працюють над собою, займаються самоосвітою, удосконаленням педагогічної майстерності, щоб успішно розв’язати питання:
• Як не загасити вогник цікавості дитини, а розпалити справжній смолоскип?
• Як навчити дитину вчитися?
• Як уникнути пасивності учнів на уроці?
• Як «свій» урок зробити «їхнім» уроком?
• Як учительське «треба», перетворити на учнівське «хочу»?

Патріотичне виховання

Духовний розвиток – один з основних компонентів здоров′я дитини. Даний напрямок роботи школи пов′язаний і з знанням традицій та звичаїв нашого народу, і з розвитком патріотичних почуттів, з історичними знаннями, з почуттями та поглядами дітей – з усім, що має виховати Добру, Освічену,Розумну,Обдаровану, Сміливу, Люблячу, Успішну людину

З метою належного вшанування пам′яті Великого Кобзаря, популяризації його творчої спадщини, активізації патріотичного виховання у навчальному закладі стало традиційним проведена Шевченківського тижня. Інсценізація уривків із творів Кобзаря Проведений шкільний конкурс читців поезій Кобзаря та переможці взяли участь у районному конкурсі «Золоті зерна поезії».

Продумано та цікаво проходять у школі тижні української мови.

Члени гуртка «Крок» стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського радіоконкурсу «Подорож планетою» та нагороджені грамотою. Учні 9-10 класів стали активними учасниками районного конкурсу досліджень до 20-ї річниці Незалежності України.

Цілеспямована та систематична робота проводиться по формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, вдосконалення системи організаційної роботи з військово – патріотичного напрямку. У районному конкурсі малюнків «Безсмертний подвиг українського народу» Руденко Н. зайняла ІІІ місце; постійними є екскурсії до краєзнавчого музею м. Кам′янки; зустріч із в’язнем Бухенвальду Безпалим В.С.; участь у святковому мітингу до Дня Перемоги, вручення нагород ветеранам та солдатським вдовам… Протягом року проводяться бесіди, обговорюються статті періодичної преси, обговорення кінофільмів про Велику Вітчизняну війну, до Дня Перемоги у класах були проведені години спілкування, відкриті виховні заходи. Учні школи взяли участь у факельному поді до Обеліска Слави, підготували святковий концерт для жителів села

Учні школи – учасники у районній краєзнавчій конференції та конкурсу «Намалюй листівку ветерану!».

Щорічно відзначається річниця Чорнобильської трагедії. Вчителі, класні керівники проводять велику роз′яснювальну роботу з дітьми щодо трагічних побій 1932-33 років на Україні, подій в Афганістані

Проводиться туристсько – краєзнавча робота.

Доброю традицією стало відзначення Дня школи.

Кiлькiсть переглядiв: 731

Коментарi